english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

What a body can do in times of climate crisis

prednáška a diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

14. 1. 2020, 17:30 - 21:00, tranzit.sk, Beskydská 12

Nachádzame sa v časoch klimatického kolapsu a šiesteho veľkého vymierania druhov. Environmentálna spravodlivosť sa za posledné roky v umení stala jednou z najvýraznejších tém. Mnohé z akcií klimatických hnutí sa zas vyznačujú využívaním umeleckých a performatívnych prvkov. Podujatie bude zamerané na skúmanie vzťahu performance a aktivizmu v kontexte klimatickej krízy.

Členovia a členky hnutia Limity jsme my večer otvoria prednáškou na tému Performativita klimatického hnutia. Predstavia niektoré z výrazových prostriedkov hnutia a uvedú ich do širšieho kontextu so zameraním na performativitu aktivistického konania. Budú hovoriť o akciách klimatických hnutí ako o vtelení inak abstraktných konceptov. Vychádzať budú z vlastných angažovaných výskumov a zo vzájomnej interdisciplinárnej konverzácie. Ukážkou z akčného tréningu potom prakticky priblížia niektoré princípy priamej akcie.

Milo Juráni predstaví vo svojej prednáške o Eco-artivisme v súčasnom performance art taktiky a stratégie performatívnych umelcov, ktorí svoje umelecké videnie miešajú s ekoaktivizmom. Tie majú rôznu formu aj zdroje motivácie. Môže ísť napríklad o vedomú snahu materializovať abstraktné pojmy ako príroda, klimatická zmena či vzťah človeka a prostredia, a to spôsobom, ktorý berie do hry ich vlastné telo, či akciu skupiny, alebo vytvára konceptuálny rámec. Rovnako intenzívne hľadajú možnosti ako prostredníctvom fikcie, často neočakávaným a originálnym spôsobom, upriamiť pozornosť na konkrétne problémy alebo jednoducho konajú z presvedčenia. Aj keď umelci často čerpajú z bohatých metód aktivizmu, je otázne, či môže výmena fungovať aj vice versa. Nakoľko dokážu tvorivé postupy obohacovať klasické environmentálne akcie?

Večer ukončíme otvorenou diskusiou, vychádzajúcou z predošlých príspevkov a zameranou na kritickú reflexiu nástrojov a taktík, využívaných environmentálnymi hnutiami i umelkyňami a umelcami.

Program:
17:30 - prednáška Performativita klimatického hnutia a ukážka z akčného tréningu
19:00 - prednáška Eco-artivism a súčasné performance art
20:00 - Otvorená diskusia


Hostia:
Limity jsme my: otvorené občianske hnutie proti ťažbe a spaľovaniu uhlia.
Mikuláš Černík - doktorand environmentálnych štúdií, člen hnutia LJM
Marika Volfová - doktorandka Fakulty výtvarných umění v Brne, členka LJM
Jakub Mácha - študent sociálnej antropológie, školiteľ projektov neformálneho vzdelávania o aktivizme a politike, člen LJM
https://limityjsmemy.cz/
Milo Juráni - doktorand Vysokej školy múzických umení v Bratislave so zameraním na environmentálne témy v divadle a performance, člen platformy MLOKi

Podujatie je súčasťou What a body can do - série prednášok, workshopov a iných podujatí zameraných na spoločné vzdelávanie sa o performance.

Podujatie bude prebiehať v slovenčine a češtine.
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.Related
What a body can do