english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Misia

tranzit je jedinečná sieť občianskych združení, ktoré pôsobia nezávisle v oblasti súčasného umenia v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku, a tak isto presahujú cez hranice do širšej Európy. Jeho hlavným cieľom je podporovať a formulovať emancipačné praktiky, vytvárať väzby medzi kultúrou a spoločnosťou naprieč rôznymi lokalitami, generáciami a politickými oblasťami.

tranzit je už vyše desať rokov kritickou (a sebakritickou) platformou, ktorá spochybňuje zaužívané kánony európskych povojnových histórií (umenia).Podporil rôzne projekty súčasného umenia, teóriu a spoločenské diskurzy s cieľom prispieť k súčasnej mobilizácii solidarity a budovania komunity v Európe, ktorú obmedzuje rastúci nacionalizmus, kultúrny esencializmus, stúpajúci ekonomický egoizmus a sociálna, ako aj rodová nerovnosť.

Každý článok siete tranzit pracuje vo svojich vlastných podmienkach, v rôznorodom lokálnom kultúrnom a spoločenskom kontexte. Používajú rôzne formáty a metódy, pomocou ktorých kontextualizujú, vytvárajú alebo hostia teoretické, umelecké a aktivistické debaty o dnešných urgentných témach. Aktivity zahŕňajú výstavy, tematické projekty, semináre, publikácie vychádzajúce z dlhodobého výskumu a participatívne intervencie do verejného diskurzu.

Veríme, že súčasná umelecká inštitúcia má slobodu viesť rizikový, neohraničený, poetický, ako aj politický výskum. Veríme v experimenty, v transgresívne, vzdorujúce, lokalizované a situované koncepty kultúrnej praxe, v experimentálne formy vzdelávania a výskumu, aj v nečistú teóriu.


Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

tranzit.sk sa vo svojich skorších aktivitách (2002 – 2013) zameriaval hlavne na prehodnotenie nedávnej histórie stredoeurópskeho a východoeurópskeho umenia, a tiež na zviditeľňovanie lokálnej a regionálnej umeleckej praxe v medzinárodnom kontexte. Popri tejto orientácii sa od roku 2014 začalo rozvíjať explicitné zameranie na aktuálne témy a sociálnu funkciu umenia. Príkladmi môže byť reprezentácia menšín, kolektívna prax, urbánne ekológie, alternatívne vzdelávanie, podmienky umeleckej tvorby. Program má preto podobu výstav založených na výskume, prednášok, diskusií, spoločných čítaní, workshopov a publikácií, ktoré okrem umelcov, umeleckých teoretikov a kurátorov zapájajú aktérov z iných oblastí kultúry, ako i vedcov a aktivistov. Snaží sa prispieť k emancipačným dynamikám jednotlivcov a skupín tým, že iniciuje prepájanie disciplín a kolektívne zdieľanie poznania.

tranzit.sk sa zaväzuje byť vnímavou inštitúciou, ktorá je schopná rozpoznávať potreby umeleckého a spoločenského prostredia, ktorých je súčasťou a reagovať na ne podľa svojich základných princípov: zodpovednosť, kritické myslenie, experimentovanie, pohostinnosť a spolupráca.

V poslednom čase sa tranzit.sk venoval napríklad dlhodobému projektu Nadikhuno muzeumos (Neviditeľné múzeum), ktorý sa zaoberá otázkami inštitucionálnej reprezentácie rómskej kultúry, alebo projektu Seminár urbánnej imaginácie, čo je interdisciplinárny formát spoločného učenia sa s cieľom predstaviť si udržateľnú a spravodlivú budúcnosť miest a ich ľudských aj neľudských obyvateľov. V nasledujúcich rokoch chce tranzit.sk pokračovať v experimentovaní s produkciou poznania a generovaním skúseností, chce posilniť svoje lokálne aj medzinárodné siete a byť prostredníkom medzi aktivitami, ktoré pochádzajú z rôznych oblastí a obsahujú potenciál zmeny.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung

tranzit.sk on facebook