english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Misia

tranzit je jedinečná sieť občianskych združení, ktoré pôsobia nezávisle v oblasti súčasného umenia v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku, a tak isto presahujú cez hranice do širšej Európy. Jeho hlavným cieľom je podporovať a formulovať emancipačné praktiky, vytvárať väzby medzi kultúrou a spoločnosťou naprieč rôznymi lokalitami, generáciami a politickými oblasťami.

tranzit je už vyše desať rokov kritickou (a sebakritickou) platformou, ktorá spochybňuje zaužívané kánony európskych povojnových histórií (umenia).Podporil rôzne projekty súčasného umenia, teóriu a spoločenské diskurzy s cieľom prispieť k súčasnej mobilizácii solidarity a budovania komunity v Európe, ktorú obmedzuje rastúci nacionalizmus, kultúrny esencializmus, stúpajúci ekonomický egoizmus a sociálna, ako aj rodová nerovnosť.

Každý článok siete tranzit pracuje vo svojich vlastných podmienkach, v rôznorodom lokálnom kultúrnom a spoločenskom kontexte. Používajú rôzne formáty a metódy, pomocou ktorých kontextualizujú, vytvárajú alebo hostia teoretické, umelecké a aktivistické debaty o dnešných urgentných témach. Aktivity zahŕňajú výstavy, tematické projekty, semináre, publikácie vychádzajúce z dlhodobého výskumu a participatívne intervencie do verejného diskurzu.

Veríme, že súčasná umelecká inštitúcia má slobodu viesť rizikový, neohraničený, poetický, ako aj politický výskum. Veríme v experimenty, v transgresívne, vzdorujúce, lokalizované a situované koncepty kultúrnej praxe, v experimentálne formy vzdelávania a výskumu, aj v nečistú teóriu.


Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung

tranzit.sk on facebook