english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Transfokácia po zatienení

premietanie a diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

autorka:
Pavlína Fichta Čierna
v diskusii vystúpia:
Romina Kollárik, Christián Havlíček, Katarína Franeková


23. januára 2018 o 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Podujatie sa bude konať v slovenčine.

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Podujatie vzniklo s finančnou podporou Rakúskeho kultúrneho fóra.

Výstava Queer stories vznikla s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Mediálny partner projektu: magazín QYS; spolupráca: Divadlo NOMANTINELS.

Za podporu a spoluprácu ďakujeme Pavlovi Mikuličkovi, Barbore Šutarikovej a Jane Cvikovej.

Transfokácia po zatienení (2018) je video Pavlíny Fichta Čiernej, ktoré upozorňuje na situáciu transrodových osôb. Snaží sa empaticky sprostredkovať hlas a individuálny príbeh človeka, ktorého väčšinová spoločnosť nechápe, odsudzuje, alebo dokonca označuje ako chorého. Romina Kollárik vo svojom videoportréte pomenúva prístup spoločnosti, v ktorej prevláda nevedomosť, neznalosť transrodovej problematiky spojená s predsudkami a odmietaním inakosti. Video je zároveň výpoveďou o hľadaní vlastnej identity, sebaprijatí, o vysporiadaní sa s nepochopením a odmietaním spoločnosti i blízkeho okolia cez angažovaný a aktívny občiansky postoj, kolektívne prežívanie a cez organizovanie pomoci druhým. Transfokácia po zatienení je prvým dielom v rámci väčšej tematicky orientovanej série, na ktorej autorka aktuálne pracuje.

Po uvedení videa bude nasledovať diskusia autorky s osobnosťami, ktoré spoločne založili organizáciu TransFúzia, poskytujúcu poradenstvo, právnu a psychologickú podporu transrodovým osobám a ich blízkym. S Katarínou Franekovou, Rominou Kollárik a Christiánom Havlíčkom sa budeme rozprávať o situácii transrodových ľudí na Slovensku s dôrazom na sociálne a právne podmienky tranzície a na odhaľovanie ľudskoprávnych nedostatkov v legislatíve.


Pavlína Fichta Čierna je vizuálna umelkyňa a vysokoškolská pedagogička. Po skončení VŠVU Bratislava pôsobila vo viacerých postoch v oblasti kultúrneho života a na umeleckých vysokých školách. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Žilinskej univerzite. Viaceré jej diela sú charakteristické dokumentárnymi znakmi a pohybujú sa v rozhraní súkromnej a verejnej sféry. Získala viacero ocenení, jej diela sú reflektované na medzinárodnej scéne a sú súčasťou významných zbierok.

Katarína Franeková je psychologička, certifikovaná trénerka a facilitátorka s odbornými skúsenosťami v oblasti LGBT psychológie. Pracovala v Komunitnom centre pre LGBT ľudí, rodinu a ich blízkych - Q-centre a zároveň úzko spolupracovala s občianskym združením TransFúzia. V súčasnosti pôsobí na LEAF Academy v Bratislave a v inPoradni v rámci projektu poradenstva pre LGBT ľudí Iniciatívy Inakosť.

Christián Havlíček
je sociológ, spoluzakladateľ OZ TransFúzia v Bratislave, organizácie, ktorá sa ako jediná špecificky venuje podpore transrodových ľudí na Slovensku. V súčasnosti sa venuje sociálnemu poradenstvu pre transrodových ľudí a ich blízkych v inPoradni, spolupracuje s médiami na zlepšení mediálnej reprezentácie trans ľudí a advokácii v oblasti trans práv.

Romina Kollárik je výraznou osobnosťou trans rodovej problematiky na Slovensku. Po skončení psychológie pracovala v treťom sektore v oblasti ľudských práv súvisiacich so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Je spoluzakladateľkou komunitného priestoru Q-centrum, Dúhová PRIDE Bratislava a občianskeho združenia TransFúzia. Venovala sa hlavne analýzam, budovaniu komunity, medzinárodnej spolupráci, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti.

Pavlína Fichta Čierna,Transfokácia po zatienení, 2018, videostillRelated
Queer Stories