english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Karanténa a segregácia

Diskusia s Andrejom Belákom a Stanom Danielom, moderovaná Zuzanou Jakalovou

19. februára 2024
18:00 komentovaná prehliadka s kurátorkou Hanou Janečkovou
18:30 diskusia

Podujatie sa koná v slovenčine.


Karanténu ako nástroj obmedzenia pohybu či povinného fyzického oddelenia populácie alebo skupín zdravých ľudí, ktorí boli vystavení nákazlivej chorobe, pozná európsky kontinent už od vrcholného stredoveku. Pragmatické rámcovanie karantény ako ochranného mechanizmu voči šíreniu infekčných chorôb je však zároveň exemplárnym zhmotnením tzv. antibiotického režimu moderny s jeho puristickými, stratifikačnými, a segregačnými praxami. V priebehu diskusie sa na tieto praxe, budeme dívať z umeleckých, vedeckých i skúsenostných pozícií, a karanténu ako mechanizmus budeme polohovať do súčasných antropologických diskurzov aktivistických prístupov.


Diskusia je súčasťou sprievodného programu k výstave Nature Red in Tooth and Claw / Príroda, skrvavené zuby, pazúry.
Kurátorka: Hana Janečková

Andrej Belák, PhD. je vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.. Magisterské štúdium absolvoval na Karlovej Univerzite v Prahe (Katedra antropológie a ľudskej genetiky) a PhD. štúdium na Univerzite v Groningene. Ako nad-oborovo založený medicínsky antropológ sa akademicky dosiaľ venoval predovšetkým príčinám a možnostiam nápravy nerovností v zdraví medzi vylúčenými Rómami a bežnou populáciou na Slovensku. Dlhoročné experimenty s aplikovaným výskumom na národnej úrovni v ňom prebudili vedecký záujem o vplyvy mocenských štruktúr a o podobu súčasnej celosvetovej ekologickej a sociálnej krízy. Nasledujúc tieto záujmy a dva celoživotné koníčky sa v súčasnosti sústreďuje na (auto)etnografiu radikálneho environmentalizmu a romantickej lásky.


Stano Daniel je odborníkom na sociálne začleňovanie a v súčasnosti sa primárne sa venuje inkluzívnemu školstvu a podpore v ranom detstve. Pracuje pre globálnu filantropickú spoločnosť, kde sa zameriava práve na oblasť vzdelávania v strednej Európe. Jeho predchádzajúce medzinárodné skúsenosti zahŕňajú sieťovanie mimovládnych organizácií pracujúcich so znevýhodnenými deťmi na európskej úrovni, výskum v oblasti ľudských práv vo vzdelávaní, migrácii, zdraví, či bývaní, alebo aj medzinárodnú diplomaciu. Aktuálne popri zamestnaní pôsobí aj v správnej rade Trnavskej univerzity, či v správnej rade siete Rómskeho vzdelávacieho fondu.


Zuzana Jakalová je odbornou asistentkou na Katedre teórií a dejín umenia FaVU VUT. Bola spoluvedúcou ateliéru VU1 na pražskej UMPRUM (s Dominikom Langom). Pracovala ako kurátorka verejných programov v Galérii mesta Bratislavy a ako kurátorka v pražskom Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Pôsobila ako kurátorka rezidenčného programu Centra pro současné umění MeetFactory v Prahe, a tiež Prádelny Bohnice, umeleckého priestoru a galérie v psychiatrickej liečebni na okraji Prahy. Je autorkou a kurátorkou dlhodobého diskurzívneho projektu Multilogues on the Now o intersekciách zdravia a starostlivosti v súčasnom umení a spoločnosti (s Hanou Janečkovou). Je autorkou a editorkou tematickej česko-slovenskej knižnej edície .txt, ktorá pozostáva z esejí o spoločensky a politicky naliehavých, no verejne málo preberaných témach (napr. Bez súhlasu.txt o kultúre znásilnenia, Iné telá.txt o zdravotnom znevýhodnení). Spolu so Zbyňkom Baladránom je spoluautorkou hybridného kolaboratívneho vydavateľstva Display zameraného na texty medzi teóriou umenia a súčasným emancipačným myslením.


.........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme za podporu Kanadskej rady pre umenie.

Mediálni partneri:
Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.netRelated
Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva? Koloniálne násilie a transnárodná asistovaná reprodukcia
Buričské dotyky
Nature Red in Tooth and Claw / Príroda, skrvavené zuby, pazúry