english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Hranice stability

Interdisciplinárny rozhovor v rámci výstavy

Text Information/
Picture Gallery/

23. októbra 2023
17:30 Komentovaná prehliadka výstavy s Danou Tomečkovou
18:00 Diskusia
Podujatie sa uskutoční v slovenskom jazyku.

Diskutujúci: Natália Hlavatá Hudáčková, Jakub Huba, Samuel Kováčik (Vedátor), Dana Tomečková


Diskusia bude vychádzať z výstavy, na ktorej autorka skúma krehkosť a nestabilitu/labilitu prostredia, a implicitne aj nás samých tým, že dáva do súvisu krehké, nestále objekty a štruktúry z práškových materiálov, ktoré vytvára, so špecifickými geologickými útvarmi pochádzajúcimi z hlbokej histórie Zeme, ako napríklad Sandberg v NPR Devínska Kobyla.

Už starí grécki filozofi, napríklad Lukrécius, ale aj súčasní filozofi (Deleuze a Guattari) uvažujú nad materialitou ako o niečom, čo je schopné voľného alebo nepokojného pohybu, je to tok hmoty a energie zapojený do siete neustálych vzťahov. Ako ľudia sme súčasťou týchto vzťahov. Môže naše uznanie sily vecí a z toho vyplývajúca väčšia citlivosť voči hmote inšpirovať k silnejšiemu ekologickému cíteniu?

Diskusia sa bude zaoberať týmito otázkami z rôznych perspektív, z perspektívy umenia, fyziky, paleontológie, filozofie a reštaurovania.


Diskusia je sprievodným programom k výstave Dana Tomečková: Pevné je len slovo.

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Natália Hlavatá Hudáčková pracuje na Katedre geológie a paleontológie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde pôsobí vo funkcii docentky profesora.
Jej vedecká činnosť je zameraná na rôzne aspekty štúdia fosílnych schránkových jednobunkových organizmov zo skupiny Rhizaria, Foraminifera. Študuje vývoj morských ekosystémov, vznik a zánik morských ciest a ich vplyv na zmeny morského prúdenia a paleogeografie počas miocénu.
Významnou súčasťou jej aktivít je popularizácia vzdelávania, vedy a výskumu, a to nielen na území Slovenska. Organizuje odborné podujatia, prednášky a exkurzie, vedie projekty KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR . V rámci popularizácie vzdelávania, vedy a výskumu publikovala niekoľko článkov a spolupracovala na scenároch a tvorbe viacerých veľmi úspešných výstav pre SNM / Prírodovedné Múzeum (Zem, živá planéta; TRITRI – Tatry očami geológov) a Národní Muzeum v Prahe.


Mgr. art. Jakub Huba, PhD. je absolventom Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg. Okrem reštaurovania kameňa sa venuje dobrovoľníckej činnosti v oblasti pamiatkovej starostlivosti a príležitostne aj klimatickému aktivizmu. Spolupracuje s viacerými občianskymi združeniami pri záchrane slovenskej ľudovej architektúry a hradných zrúcanín. Zaujíma sa o problematiku autonómie umeleckého prejavu a rôzne formy zviditeľňovania času v umení. V roku 2023 obhájil na túto tému dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU. Okrem toho je členom redakčnej rady časopisu Kapitál, kde má na starosti environmentálnu sekciu.


Mgr. Samuel Kováčik, PhD.
Založil projekt Vedátor v roku 2016 . Samuel je teoretický fyzik, dizertáciu získal na FMFI UK, odkiaľ sa pobral na Dublinský Inštitút Pokročilých Štúdií, kde získal výskumný grant od Írskej výskumnej nadácie. Dnes znova pôsobí na FMFI UK a Masarykovej univerzite.
Vo výskume sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Píše populárno-náučné články o zdanlivo nevedeckých témach ako oblaky, rôzne zvieratá či stromy. Samuel dodnes píše veľkú časť textov Vedátora, robí väčšinu obrázkov, nahráva a edituje Vedátorský podcast, chystá Vedastorky, spravuje túto stránku a sociálne siete.


Dana Tomečková (* 1986, Bratislava) vyštudovala Ateliér S+M+L_XL – Kov a šperk na VŠVU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Oslo National Academy of the Arts.
Venuje sa objektu a inštalácii a tiež šperku. Vo svojej práci sa opakovane vracia k téme dočasnosti – cez krehkosť a premenlivosť vecí. Fascinuje ju nestabilný charakter reality, jej neuchopiteľnosť. Odpovedá na ňu pomalosťou a vytrvalosťou.


...........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.netRelated
Dana Tomečková: Pevné je len slovo