english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Siete a priesečníky: neoficiálna umelecká scéna v stredoeurópskom priestore

online seminár

Text Information/
Picture Gallery/

23. február 2021, 17.00

Online seminár: live streaming cez Facebookovú stránku tranzit.sk.
Podujatie prebehne v angličtine.

Účastníčky:

Klara Kemp- Welch
Zsuzsa László
Mira Keratová
Jana Pisaříková


Moderátorka:
Pavlína Morganová

Podujatie je reflexiou teoretickej a umeleckej tvorby Roberta Cypricha, ktorá je takisto východiskom výstavy EXPERIMENT v tranzit.sk, ktorej kurátormi sú Beata Jablonská, Jan Kralovič a Jan Mlčoch. Témy seminára sa zároveň venujú obecnejším problémom neo-avantgardného umenia v stredoeurópskom priestore.

Témou seminára je štruktúra a význam vzťahov, ktoré si vytvárali umelci v rámci stredo- či východo-európskeho kontextu v období 60. a 80. rokov 20. storočia. Región spájalo podobné politické ovzdušie, charakterizované neslobodou prejavu, normalizačnými a cenzúrnymi opatreniami. Situácia spôsobila zintenzívnenie potreby komunikácie, spoločného hľadania slobodného priestoru na tvorbu. V korešpondenčnej výmene (mail-art, konceptuálne projekty, fotografie), ale aj osobných stretnutiach v rámci neformálnych výstav či medzinárodných stretnutí dochádzalo k prienikom a vzájomnému obohacovaniu. Diskusia s prizvanými odborníčkami si kladie za úlohu ukázať viaceré podobné aktivity, pomenovať a rozryť ich význam v spolu-formovaní jednotlivých umeleckých scén. Problematika kontextualizácie a začleňovania umelcov z daných regiónov do širšieho európskeho a svetového kontextu je aktuálne intenzívnejšie reflektovaná. K akým posunom došlo v posledných rokoch v tomto smere a akým spôsobom je možné posilniť medzinárodné uznanie pre tento typ „východných“ umelcov, ktorí väčšinu svojej kariéry strávili izolovane za železnou oponou?

Podstatným motívom seminára je spôsob spracovania a prezentovania tejto formy umeleckej činnosti v súčasnosti. Akým spôsobom vystavovať archívy intermediálnych umelcov a aký tento materiál kladie dnes pred kurátora výzvy?

Naznačené otázky smerujú k podnetu skúmať možnosti zbierania, archivovania a kurátorskej prezentácie daných autorov a podnecujú k uvažovaniu o zmysle a dosahu ich umeleckej komunikácie.

Účastníčky:

Klara Kemp-Welch je docentkou na Courtauld Institute of Art v Londýne so zameraním na teóriu modernizmu 20. storočia. Vedie prednášky o umení a kultúre v čase Studenej vojny, o kontra-kultúrach a o experimentálnom umení, a to tak na magisterskom, ako aj postgraduálnom stupni štúdia. Je autorkou publikácií Antipolitics in Central European Art 1956-1989 [Antipolitika v stredoeurópskom umení 1956-1989] (London: IB Tauris, 2014), Networking the Bloc: Experimental Art in Eastern Europe 1968-1981 [Sieťovať Blok: Experimentálne umenie vo Východnej Európe 1968-1981] (Cambridge Massachusetts and London, England: MIT Press, 2018) a spolu-editorkou voľne dostupnej publikácie A Reader in East-Central-European Modernism 1918-1956 [Antológia východo- a stredo-európskeho modernizmu 1918-1956] (London: Courtauld Books Online, 2019). Aktuálne pripravuje monografiu o umení, práci a migrácii v EU.

Mira Keratová je historička umenia a kurátorka. Magisterské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a doktorát získala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako kurátorka v Galérii mesta Bratislavy a v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Jej nedávne kurátorské projekty zahŕňajú rozsiahle výstavné a publikačné formáty založené na výskume, ktoré sa zaoberajú napríklad tvorbou Jána Budaja a Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania (Pracovná pamäť, tranzit.sk, Bratislava 2009-15 a Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 2015) ); Stana Filka (POST-BIGSF BANGSF ARTSF, A Terrible Beauty Is Born, 11. Biennale de Lyon 2011; …IN – 5. 4. 3. D. ..., Fondazione Morra Greco, Napoli 2014; HYDROZOA, SSG B. Bystrica, od 2017); Ľubomíra Ďurčeka (Situačné modely komunikácie, SSG, B. Bystrica 2012 a Slovenská národná galéria, Bratislava 2013); Petra Bartoša (Situations 1945 – 2014, Secession, Wien 2014; Environmental Aesthetics, Fondazione Morra Greco, Napoli 2019); Michala Moravčíka (United We Stand, Divided We Fall, SSG, B. Bystrica, a Nová synagóga Žilina 2018).

Zsuzsa László pôsobí ako výskumníčka v budapeštianskom Artpool Art Research Center a zároveň je doktorandkou na Inštitúte teórie umenia a mediálnych štúdií na Eötvös Loránd University v Budapešti. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá vznikom a kritikou konceptu východoeurópskeho umenia. Je členkou skupiny výskumníkov NEP4Dissent a členkou redakčnej rady časopisu mezosfera.org. V minulosti pracovala pre tranzit/hu (2008-2018) a tiež pre Studio of Young Artists (2006-2008). Bola hosťujúcou prednášajúcou na Oddelení intermédií na Maďarskej akadémii výtvarných umení, a tiež na Inštitúte teórie umenia a mediálnych štúdií, ELTE. Medzi projektami, ktorých bola v nedávnej dobe (spolu)kurátorkou/editorkou/autorkou sú Artpool 40 – Active Archives, Art Networks (2020), 1971: Parallel Nonsynchronism (2018-19), Imagining Conceptual Art (2017), Creativity Exercises (2014-2020), Sitting Together (2016-17), Parallel Chronologies (2009-2021), and Art Always Has Its Consequences (2008–2010).

Pavlína Morganová, Ph.D. je historička umenia a kurátorka, ktorá pôsobí v Prahe. Je prorektorkou pre umenie, vedu a rozvoj na Akadémii výtvarných umení v Prahe a riaditeľkou Vedecko-výskumného pracoviska AVU. Vo svojom aktuálnom výskume sa zameriava predovšetkým na médium výstavy, je spoluautorkou knihy Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999 (VVP AVU 2020). Rovnako je autorkou kníh A Walk Through Prague: Actions, Performances, Happenings 1949−1989 [Prechádzka Prahou: Akcie, performancie, happeningy 1949-1989] (VVP AVU 2017) a Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain [České akčné umenie / Happeningy, akcie, podujatia, land art, body art a performancie za Železnou oponou] (Karolinum Press 2015). Prednáša české umenie 20. storočia, publikovala množstvo textov v zborníkoch, katalógoch a odborných periodikách. Zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a kurátorsky zastrešuje výstavy, ktorých súčasťou je české umenie deväťdesiatych a nultých rokov.

Jana Písaříková je kurátorka a teoretička umenia. V roku 2015 absolvovala štúdium na Fakulte výtvarných umení v Brne, pričom sa zamerala na výskum archívov a re-enactmentu akčného umenia. Od roku 2015 pôsobí ako kurátorka v Moravskej galérii v Brne, kde spracúva zbierku a archív Jiřího Valocha. Podieľala sa na vytvorení novej stálej expozície ART IS HERE a spolupracovala na novom vydaní Valochovej prvej zbierky poézie Bílé listy, ktorej pôvodné vydanie v roku 1968 bolo zmarené okupáciou. Rovnako sa podieľala na vytvorení výstavy Mariana Pallu. Bola jednou z editoriek monografie konceptuálneho umelca J. H. Kocmana s názvom Art Activities 1970-79 a hlavnou redaktorkou 72. Bulletinu Moravskej galérie v Brne, ktorý sa zaoberal umením 70. a 80. rokov.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Adam ŠakovýRelated
EXPERIMENT