english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Jana Mellnerová Šuteková: Pamäť vody - archeológia ukrytá v priehradách

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

Dátum: 12. 6. 2019 o 18:00

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Podujatie bude prebiehať v slovenčine.

Podujatie je súčasťou programu k výstave Tekuté obzory, ktorú je možné vidieť v tranzite od 11. apríla do 6. júla 2019.

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.
Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Kde je voda, tam je život! Ľudia už od čias, kedy sa trvalo usádzali, žili v blízkosti menších vodných tokov i veľkých riek. Rovnaké miesta sa stali vyvolenými na stavbu veľkých vodných priehrad a nádrží. Tie predstavujú komplexný problém a ovplyvňujú mnoho generácií, prepájajú pradávnu i nedávnu minulosť s budúcnosťou miesta, krajiny a jej obyvateľov.

Prednáška dopĺňa výstavu Tekuté obzory z pohľadu archeológie, ktorá bola neraz súčasťou stavby veľkých železo-betónových konštrukcií priehrad. Je nepopierateľné, že archeologické poznanie sa v mnohých regiónoch posunulo práve vďaka nim, na mapu (pre)histórie pribudli ďalšie lokality, i senzačné objavy. Sledujúc tento pozitívny rozmer budú predstavené vybrané príklady svetoznámych a významných archeologických nálezísk z Turecka (horný tok Eufratu a Tigrisu), Rumunska, Srbska a Slovenska (Dunaj), Egypta (Níl) a i., dokumentujúce až desať tisíc rokov starú minulosť. Súčasťou príbehov je aj ich záchrana a prenesenie do „bezpečných zón“ múzeí.
Protipólom k hodnote týchto odkrytých a zdokumentovaných pamiatok sú prípady vodných diel, ktoré v sebe skrývajú nepoznané náleziská, zatopené pamiatky a osudy ľudí. Realizácia výstavby, úroveň ochrany hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, vzťah k územiu a domácim obyvateľom bola v každej krajine ovplyvnená rôznymi faktormi. Azda k tým základným patrí geopolitická situácia v čase plánovania a realizácie, technické možnosti a faktor časový. Hľadanie odpovedí na problematiku priehrad a vodných nádrží, najmä ich budúcnosť, nie je jednoduché či čiernobiele a archeológia je určite súčasťou tejto mozaiky.

Dr. Jana Mellnerová Šuteková vyštudovala archeológiu a históriu, v súčasnosti pôsobí na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave ako odborná asistentka. Vo vedeckej praxi sa špecializuje na výskum 6.-3. tisícročia pred Kr. v strednej Európe, s presahom do blízkovýchodnej archeológie v súvislosti s neolitizáciou, počiatkami architektúry a spracovania kovov. Jej cieľom je intenzívnejšie prepájať slovenský archeologický výskum s prírodnými a technickými vedami pre hlbšie poznanie života človeka a jeho životného priestoru v minulých tisícročiach. Aktuálne je autorkou/spoluautorkou dvoch archeologických výstav (jedna z nich "Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kr. Zostúp s nami do medenej doby" v Archeologickom múzeu SNM), a okrem vedeckej práce sa venuje aj popularizácii.

Archív J. Mellnerovej Šutekovej.