english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Dekoloniálna Európa. Antirasistický, anti-kapitalistický a anti-imperialistický feministický prístup

Prednáška Françoise Vergès / Q & A: Ľubica Kobová a Zuzana Maďarová

Text Information/
Picture Gallery/

6. septembra, 19.00, tranzit

Podujatie sa bude konať v angličtine.

Antikoloniálny politický vodca a martinický básnik Aimé Césaire vo svojej knihe Rozprava o kolonializme (vydanej vo francúzštine v roku 1955, slovensky 2020) napísal: "Európa je neobhájiteľná", pretože v mene svojej "nadradenej" civilizácie ospravedlňovala genocídy, masakre, otroctvo, kolonizáciu, extraktívne hospodárstvo ničiace životné prostredie, deportácie miliónov Afričanov a vyvlastňovanie a vykorisťovanie miliónov ľudí na celom svete.

Európania kvôli slepote voči vlastným zločinom nemohli vidieť, že "kolonizácia spôsobuje decivilizáciu kolonizátora, jeho brutalizáciu v pravom zmysle slova", inými slovami, že jej myšlienky, režimy, spoločenské procesy budú nevyhnutne kontaminované rasizmom. Preto Európa nechápala, že skôr či neskôr bude musieť započať proces vlastnej dekolonizácie.

Dnes sa zmnožujú zóny ne-bytia, do parlamentov sa vracajú krajne pravicové strany, protiutečenecká politika, protiofenzíva proti právam žien a LGTBQI+ ľudí, vražedný rasizmus namierený proti černošským, rómskym, moslimským a domorodým komunitám, sme svedkami hluchoty vlád zoči-voči klimatickej katastrofe a návratu vojny na kontinent, a to všetko otriasa naratívom, podľa ktorého bola Európa ochránená pred koloniálnymi ideológiami a univerzalizmom.

"Dekolonizácia je program totálneho nepokoja," napísal dekoloniálny teoretik Frantz Fanon. Revolučné nepokoje (ktoré nie sú chaosom), sú odpoveďou na poruchy a neporiadok, ktoré donekonečna produkuje kapitalizmus. Françoise Vergès vo svojom príspevku rozoberie, v čom bola idea Európy koloniálna (dokonca aj na samotnom kontinente), prečo je dekolonizácia Európy ako antirasistický, anti-kapitalistický a anti-imperialistický boj naliehavá a čo môže dekoloniálny feminizmus priniesť do boja proti permanentnej vojne páchanej na ľuďoch a zemi.

Françoise Vergès je francúzsko-reunionská politická teoretička, feministka, nezávislá kurátorka, verejná edukátorka a dekoloniálna aktivistka, ktorá v súčasnosti žije v Paríži. Vo svojej práci sa zameriava na koloniálne otroctvo ako proti-černošský režim, psychoanalýzu, (nemožnú) dekolonizáciu západných múzeí, republikánsku koloniálnosť a dekoloniálny feminizmus. Medzi jej najnovšie publikácie patrí Decolonial Feminism (Dekoloniálny feminizmus, 2020/2021), A Feminist Theory of Violence, A Decolonial Perspective (Feministická teória násilia, dekoloniálna perspektíva, 2021/2022) a De la violence coloniale dans l'espace public (Koloniálne násilie vo verejnom priestore, 2021). Režírovala filmy o karibských autoroch Aimé Césairovi a Maryse Condé, kurátorsky pripravovala výstavy a organizovala workshopy s umelcami a umelkyňami tmavej pleti. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Decolonize the arts (Dekolonizujme umenie, 2015 - 2022) a jej otvorenej univerzity.

Ľubica Kobová učí na Katedre genderových štúdií Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe. Zaoberá sa najmä feministickou politickou filozofiou a jej históriou, problematikou práce a pracovnej etiky. Je členkou redakčnej rady časopisu Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení, spolupracuje s feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou ASPEKT.

Zuzana Maďarová pôsobí ako vedecká pracovníčka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a spolupracuje s feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou ASPEKT. Venuje sa výskumu rodových aspektov politickej subjektivity (v histórii i súčasnosti), feministickým prístupom v politických vedách, politickej komunikácii z rodovej perspektívy a konzervatívnemu obratu v politickom diskurze.

Prednáška je súčasťou série diskusií Ako žiť spolu? kurátorovanej kurátorkami a kurátormi: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu v rámci Art Connected 2022 – 2023 podprogramu tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Crédit photo: Anthony Françin, 2020