english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Lido entomologické

komentovaná prechádzka s Marekom Semelbauerom

Text Information/
Picture Gallery/

10. august 2021, 17.00.
Stretnutie: Mýtny domček na Starom moste, petržalská strana
-

Prehliadka bude zameraná na opeľovače, a to aj na tie netradičné. Narušené a spontánne zarastajúce miesta sú cenným útočiskom pre mnoho zaujímavých druhov hmyzu, predovšetkým samotárske včely, čmeliaky, ale aj motýle, lúčne koníky a chrobáky. Prejdeme rôznymi hmyzími biotopmi od lúk so solitérnymi stromami v pozabudnutých častiach Lida až po lužný les, ktorý lemuje breh Dunaja. Dozvieme sa o spôsobe života vzácnych aj známych druhov hmyzu, ale aj o tom, čo ich výskyt hovorí o socio-ekologickom potenciáli územia Lida.

Na exkurziu odporúčame oblečenie do prírody, pevnú obuv, repelent.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. Vedecký pracovník na Ústave Zoologie SAV v Bratislave, zaoberá najmä faunistikou, morfológiou a ekológiou dvojkrídlovcov. Dlhodobo sa venuje rôznym ochranárskym témam, najmä ochrane nelesných biotopov.

Podujatie prebehne v slovenčine. Je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ktorý sa zameriava na otázku práva na mesto v čase klimatickej krízy na príklade lokality bratislavského Lida a jeho zamýšľanej transformácie.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Andrea KalinováRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE