english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Slavomíra Ferenčuhová: MESTÁ A ADAPTÁCIE NA DOPADY KLIMATICKEJ ZMENY

prednáška a seminár

prednáška
25. 10. 2018 o 17:00
Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19. Bratislava, miestnosť č. 117.

seminár
26. 10. 2018 od 9:00 do 15:00
Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19. Bratislava, miestnosť č. 06

Pre účasť na seminári sa prosím zaregistrujte mailom na adrese workshop.mobility@gmail.com najneskôr do 24. októbra!

Podujatie pripravuje tranzit.sk v spolupráci s Oddelením architektúry HÚ SAV a Fakultou architektúry STU.


Podujatie bude prebiehať v slovenčine.


Slavomíra Ferenčuhová pôsobí v Sociologickom ústave Akademie věd ČR, v.v.i. v Prahe. V rokoch 2008–2018 prednášala na Katedre sociológie Masarykovej univerzite v Brne. S kolegyňami Barborou Vackovou a Lucií Galčanovou tu v roku 2007 založila tradíciu bienálnej brnianskej česko-slovenskej „Konferencie medziodborových štúdií mesta“. Výskumne jej práca spadá do oblasti sociológie mesta: na príklade konceptov rozvoja mesta Brna medzi rokmi 1951 a 2007 skúmala premeny myšlienok a ideálov aplikovaných v plánovaní miest v Českej republike (a Československu) v období štátneho socializmu a po roku 1989. V rokoch 2012–2013 pracovala na post-doktorskom projekte venovanom histórii sociologického výskumu a teórie mesta v 20. a na začiatku 21. storočia. Zapojila sa do kritických medzinárodných debát o výskume post-socialistických miest. Podieľala sa editovaní šiestich tematických čísel časopisov zameraných na spoločenskovedný výskum mesta (Sociální studia, Sociologický časopis či Lidé města) a publikovala napríklad v časopisoch International Journal of Urban and Regional Research, Geography Compass alebo Eurasian Geography and Economics. Je autorkou dvoch monografií: Meno, mesto, vec (MUNI Press 2011) a Sociologie města 20. a 21. století (SLON 2013). Aktuálne sa s kolegami v SOÚ AV ČR venuje novému projektu „Lokální reakce na změnu klimatu v České republice sociologickou perspektivou“ (Grantová agentura ČR 2017–2019).

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt je realizovaný aj vďaka finančnej podpore agentúry VEGA (projekt č. 2/0074/17) a agentúry APVV (projekt č. 16 0584).

Pozývame na prvú prednášku a seminár zo série Seminár urbánnej imaginácie.

Vo svojej prednáške sa urbánna sociologička Slavomíra Ferenčuhová zameria na otázku, čo môže sociológia mesta priniesť do odborných debát o dopadoch klimatickej zmeny na (najmä stredoeurópske) mestá a o možnostiach miest adaptovať sa na tieto zmeny. Skôr než na účasť sociológov v samotnom procese rozhodovania miest sa zameria na to, ako sociologické skúmanie pomáha porozumieť širšiemu kultúrnemu kontextu, v ktorom mestá a obce na zmeny reagujú (alebo nereagujú). Prednáška sa zároveň bude venovať ústrednému problému mestských adaptácií na klimatickú zmenu, a to napätiu medzi súkromným a verejným záujmom.

V rámci seminára, ktorý sa bude konať nasledujúci deň a na jeho účasť je potrebné sa predom zaregistrovať, sa budeme venovať spoločnému skúmaniu, mapovaniu a diskutovaniu témy verejnej diskusie o klimatických zmenách a adaptácie miest na konkrétnych materiáloch Bratislavy (najmä strategických dokumentov mesta) či na príkladoch projektov, ktoré na klimatické podmienky reagujú i v iných mestách. Súčasťou semináru bude i diskusia o tom, ako analyzovať textové materiály a ako k nim pristupuje sociológia. Zameriame sa tiež na zasadenie dokumentov do historického kontextu a do širšieho príbehu plánovania miest v Československu v 20. storočí.

foto: Braňo Bibel