english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Prezentácia knihy a diskusia

CURATING ‘EASTERN EUROPE’ AND BEYOND: ART HISTORIES THROUGH THE EXHIBITION, editorka: Mária Orišková, 9.10.2014

Text Information/
Picture Gallery/

CURATING ‘EASTERN EUROPE’ AND BEYOND: ART HISTORIES THROUGH THE EXHIBITION, editorka: Mária Orišková

Hostia: Louisa Avgita (Thessaloniki), Cristian Nae (Iasi), Suzana Milevska (Skopje, Vienna)
Moderátorka: Mária Orišková

Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku.

tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
štvrtok 9. októbra 2014, 18:00

Vydavateľ: Peter Lang, International Academic Publishers, Frankfurt am Main and Veda, SAS Publishing House, Bratislava 2013.
Publikácia vznikla v rámci projektu PATTERNS Lectures, Erste Foundation, WUS Austria. www.patternslectures.org

Koncepcia a editorka: Mária Orišková
Autori: Louisa Avgita, Kelly Presutti, Cristian Nae, Mária Orišková, Gábor Ébli, Piotr Piotrowski, Zdenka Badovinac, Steven ten Thije, Andrzej Szczerski, Izabela Kowalczyk, Branka Stipančić, Edit András, Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, Suzana Milevska, Zuzana Štefková
Preklady a korektúry: Elena McCullough
Dizajn: Ján Šicko
ISBN 978-3-631-64218-4
ISBN 978-80-224-1325-1

Oživený záujem o výstavu – ako hlavný prostriedok súčasného umenia – otvoril umeleckohistorický diskurz smerom k novému internacionalizmu, transregionálnej komunikácii a spolupráci, súčasťou ktorej je aj bývalá východná Európa. V nedávnej dobe sa objavili nielen nové plurálne, paralelné, horizonálne, postkoloniálne rozprávania a rozličné inovatívne výskumné koncepcie, ale aj alternatívne modely inštitucionálnej spolupráce, ktoré postupne rozpúšťali staré hierarchie, delenia a stereotypy. ‘Východná Európa’ už nie je izolovaná, ale prepojená s ostatnými časťami sveta práve prostredníctvom kurátorských výstav a nových kurátorských princípov, ktoré umožňujú spoluprácu regiónov, miest a ľudí celého sveta. Antológia Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories through the Exhibition skúma ako výstava – médium fungujúce medzi kurátormi, umelcami, divákmi, ale aj rôznymi časmi a miestami – sprostredkováva, historizuje a preformátováva histórie umenia bývalej východnej Európy po roku 1989. Keďže výstavný a kurátorský diskurz je pomerne zložitý a mnohovrstvový proces, fungujúci nielen v lokálnom kontexte ale aj v globálnom rámci, cieľom publikácie bolo zhromaždiť texty, ktoré by sa zaoberali rôznymi výstavnými typmi, formátmi a žánrami v rôznych inštitúciách a na rôznych miestach Európy či sveta. Zámerom publikácie bolo vykročiť za geopolitický rámec východnej Európy spojenej s predchádzajúcim režimom. Publikácia obsahuje mnoho vzájomne prekrývajúcich tém a problémov, ale jej ústredným motívom je súčasná rekonfigurácia kánonu dejín umenia prostredníctvom nových kurátorských praktík, stratégií, žánrov a formátov.