english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Mestský rozvoj pre koho? Bratislavské Lido medzi vágnym terénom a expanziou centra

Dokážeme si vôbec predstaviť mestský rozvoj, ktorý by neodrážal len záujmy najvplyvnejších hráčov, ale reflektoval právo na mesto z perspektívy rôznych sociálnych skupín aj ne-ľudských aktérov?


Seminár urbánnej imaginácie sa témou zaoberá na príklade bratislavskej lokality Lido. Výstupom je dvojjazyčný blog /urbanimaginationsk.cargo.site mapujúci lokalitu prostredníctvom odborných terénnych výskumov a teoretickej reflexie a teraz už aj vo forme publikácie, ktorá má dať textom z blogu udržateľnejší formát v podobe rozšírenej o nové texty.

Jej hlavným cieľom je rozvíjať imagináciu možných podôb spravodlivého mestského rozvoja (kolektívne formy vlastníctva pôdy, modely dostupného bývania, nástroje verejných politík a regulačných mechanizmov). Príspevky pochádzajú od odborníkov*čiek z oblastí geobotaniky, ornitológie, entomológie, hydrogeológie, meteorológie ale aj terénnej sociálnej práce. Dôležitým príspevkom sú umelecké intervencie Šimona Chovana, Andrey Kalinovej, Kataríny Škamlovej a Dominiky Koššovej, ktoré rozvíjajú kritickú reflexiu a špekulatívne vízie textov do vizuálnej podoby. Súčasťou publikácie je tiež literárna esej Dominiky Moravčíkovej, ktorá vznikla počas jej rezidencie v Bratislave, ako i teoretické vstupy uvažujúce o dynamikách mestského plánovania, verejnom záujme, právach neľudských entít. Zistenia a dáta z výskumov boli zároveň spracované do interaktívnej mapy.

V čase zintenzívňujúcej sa environmentálnej krízy je publikácia príspevkom do uvažovania o podobách mestského rozvoja, ktorý nie je synonymom gentrifikácie a sociálneho aj druhového darwinizmu, ale navrhuje spravodlivé modely redistribúcie ziskov a iniciuje spojenectvá naprieč druhmi a sociálnymi skupinami. Lido je pre nás prípadovou štúdiou širších, globálnych dynamík, ktoré nás buď pohltia, alebo inšpirujú k experimentovaniu s novými formami infraštruktúr a organizácie.


………….

Koncepcia, editovanie: Eliška Mazalanová, Ivana Rumanová, Peter Szalay

Texty: Monika Bočková, Petra Červená, T.J.Demos, Juraj Holec, Brian Holmes, Mikuláš Huba, Ján Kralovič, Zuzana Kusá, Ján Madarás, Eliška Mazalanová, Dominika Moravčíková, Soňa Nuhlíčková, Ivana Rumanová, Marek Semelbauer, Peter Szalay, Jan Albert Šturma, Pavel Šuška, Rosella Tricario, Vojtěch Vomáčka

Fotografie: Andrea Kalinová

Ilustrácie: Šimon Chovan, Dominika Koššová, Katarína Škamlová

Grafická úprava, sadzba a obálka: David Kalata

Vydavateľ: tranzit.sk

ISBN: 978-80-973930-9-0

Notes
OBSAH

Skupenstvo / Dominika Moravčíková

Úvod / Eliška Mazalanová, Ivana Rumanová, Peter Szalay


I. Aktérstvo

Lido – geobotanická charakteristika území / Jan Albert Šturma

Monitoring hmyzu na lokalite Lido / Marek Semelbauer

Čo môže vtáctvo prezradiť o socio-ekologickom potenciáli územia Lida? / Soňa Nuhlíčková

Pohľad na lido v kontexte mestskej klímy a jeho potenciál na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny / Juraj Holec

Zabetónuje si Bratislava zdroje pitných vôd? / Ján Madarás

Ak by sme odtiaľto museli odísť, kam pôjdeme? Len na iný okraj
rozhovor s obyvateľom Lida


Stretnutie na dne bazéna Lido ako miesto komunitných umeleckých aktivít / Ján Kralovič

Lido – Jednotlivé lokality, jejich charakteristika a managementová doporučení / Jan Albert Šturma


II. Dynamiky

Terrain vague alebo tabula rasa.
História a plánovanie Lida
/ Peter Szalay

Miss development: Verejný záujem tvorby miest v čase / Ivana Rumanová

Abstrakcia, ktorá zabíja mesto / Pavel Šuška

Rozdelená Bratislava / Zuzana Kusá

Sociálne byty ako povinná súčasť developerských projektov / Petra Červená

Lido – miesto zhmotnených túžob / Monika Bočková


III. Vízie

Malá konfrontácia kriticko-konštruktívneho počinu Bratislava/nahlas s realitou po 35 rokoch / Mikuláš Huba

Prejsť od informácií k činom / online rozhovor s Brianom Holmesom

Priznať nerozhodnosti politickú dôstojnosť / Rosella Tricario

Přiznání práv různým entitám by mohlo jejich ochranu relativizovat / online rozhovor s Vojtěchom Vomáčkom

Jedinou odpoveďou na hrozbu zeleného kapitalizmu je antikapitalistický environmentalizmus / online rozhovor s T.J.Demosom

Všetku moc špekulácii / Ivana Rumanová

………….

Svoj výtlačok si môžete objednať mailom na adrese ivana.tranzit@gmail.com

………….

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Nadáciou mesta Bratislavy.
Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a Fond, ani Nadácia nezodpovedajú za obsah publikácie.

Mediálni partneri:
Artalk.info, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net