english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

O (re)prezentácii rómskej kultúry. Tri prípadové štúdie

diskusia

18. januára. 2018 o 17:00
tranzit/sk, Beskydská 12, Bratislava

účastníci:
Robert Gabriš, Ladislava Gažiová, Oto Hudec, Ondřej Chrobák, Emília Rigová, Anita Topínková
moderuje:
Eliška Mazalanová


Diskusia bude prebiehať v slovenčine a češtine.
Ako sú Rómovia prezentovaní v umeleckých inštitúciách a aké sú prínosy a úskalia múzea rómskej kultúry? Aké miesto by v rámci takéhoto múzea malo patriť súčasnému umeniu a aké úlohy by malo napĺňať? Čo vlastne je rómske umenie a kto je rómsky umelec? Ako nereprodukovať stereotypy a vyhnúť sa kultúrnej segregácii či naopak kultúrnej kolonizácii?

V nedávnej dobe vzniklo takmer paralelne niekoľko projektov venovaných (re)prezentácii rómskej kultúry a umenia. Viaceré z nich sa pritom pokúsili o kritickejšiu reflexiu zaužívaných stratégií a stereotypov - utváranie naratívu samotnými Rómami je pre nich dôležitým nástrojom emancipácie. S ich autorkami a autormi ako aj s predstaviteľmi inštitúcií venujúcich sa rómskej kultúre a samotnými vizuálnymi umelcami sa budeme rozprávať o rómskom (súčasnom) umení, jeho inštitucionálnej reprezentácii a o reprezentácii rómskej identity v umeleckej tvorbe.

Diskusiu začneme krátkymi prezentáciami spomínaných projektov. Špeciálne tematické číslo časopisu Enter venované rómskemu súčasnému umeniu, ktorého zostavovateľkami sú vizuálna umelkyňa Emília Rigová a romistka Nikola Ludlová, bolo nedávno vydané aj vo svojej anglickej verzii. Jeho ústrednou témou je kritické prehodnocovanie pojmu „rómske umenie“, editorky zdôrazňujú otázky autorskej identity a seba-identifikovania prezentovaných autoriek a autorov s touto kategóriou. Vesmír je Černý (O kozmos hino kalo), aktuálna výstava v Moravskej galérii v Brne, je umeleckým projekt Ladislavy Gažiovej, spolu-kurátorovaná Natáliou Drtinovou a Ondřejom Chrobákom. Predstavuje muzeálnu expozíciu zo zbierok Múzea Rómskej kultúry v Brne, pričom prehodnocuje „rómske umenie“ z umenovednej perspektívy - usiluje sa ho vymaniť zo stereotypného ponímania ako naivného, insitného umenia, naopak, nazerá naň ako na prejav spoločenskej emancipácie previazaný s historickým a kultúrnym kontextom. Napokon, výstava v tranzit/sk Nadikhuno muzeumos/Neviditeľné múzeum vznikla v koncepcii Ota Hudeca a je úvahou o na Slovensku chýbajúcom múzeu rómskej kultúry, ktoré by sa okrem tradičného etnografického pohľadu zameralo na súčasnú kultúru Rómov, na ich dnešnú spoločenskú a politickú situáciu rovnako, ako na ich históriu.


Diskusia sa koná v rámci výstavy Nadikhuno Muezumos, ktorá vznikla v spolupráci tranzit.sk s Goethe Institut Bratislava a kolektívom Spolka.
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.