english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Michael Hieslmair and Michael Zinganel / ZASTAV A CHOĎ

prednáška a workshop

ZASTAV A CHOĎ
Uzly transformácie a prechodu

Čas: 20.4. 2017, 17:00
Miesto: Fakulta architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 117
Prednášajúci / Lecturers: Michael Hieslmair, Michael Zinganel

Spoločný projekt tranzit.sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prednáška bude prebiehať v angličtine.

Michael Hieslmair a Michael Zinganel sa vo svojej prednáške zamerajú na ich najnovší spoločný výskumný projekt Stop and Go (Zastav a choď), ktorého cieľom bolo prebádať fyzickú a sociálnu premenu odohrávajúcu sa v uzloch a na križovatkách medzinárodného pohybu a migrácie pozdĺž hlavných paneurópskych cestných koridorov v geografickom trojuholníku medzi Viedňou, Tallinnom a bulharsko-tureckými hranicami. Projekt vychádza z intenzívneho terénneho výskumu v mobilnom laboratóriu (ktorým je dodávka Ford Transit) spočívajúceho v (hĺbkovom) mapovaní, workshopoch, inštaláciách a výstavách. Tie organizujú buď priamo na cestách, alebo na konkrétnom mieste, v Tracing Spaces Projketraum, ktorý sa nachádza na pracovisku viedeňského logistického uzlu (bývalá železničná stanica). Predbežné i konečné výsledky prezentovali v podobe diagramatických nákresov, máp a (animovaných) grafických príbehov.

V prednáške sa budú tiež venovať mapovaniu ako účinnému nástroju na zbieranie podkladov a prezentáciu záverov z výskumu, ako aj na podnecovanie rozhovorov, či vizualizáciu predstáv o budúcnosti, menovite v súvislsoti s výskumom mestského a medzinárodného pohybu a migrácie. Michael Hieslmair a Michael Zinganel predstavia teoretický rámec a metódy mapovania, ktoré vyvinuli vo svojich predchádzajúcich umelecko-výskumných projektoch spracovaných do podoby rozsiahlych trojrozmerných kartografií a miestne špecifických inštalácií obohatených o texty, komiksové kresby, fotky a naratívne audiozáznamy.

Michael Hieslmair študoval architektúru v Grazi a Delfte; Michael Zinganel študoval architektúru v Grazi, umenie v Maastrichte a súčasnú históriu vo Viedni. Žijú a pracujú ako umelci, kurátori, kultúrni vedci a teoretici architektúry vo Viedni. V roku 2012 spoločne založili nezávislú výskumnú platformu „Tracing Spaces“. V spoločných workshopoch, konferenciách, výstavách a publikáciách sa venujú modernistickej masovej turistike ako aj kartografickým reprezentáciám mestského a medzinárodného pohybu a migrácie. V poslednej dobe pôsobili ako výskumní pracovníci na Akadémii výtvarného umenia vo Viedni a podieľali sa na vedení projektu Stop and Go. Uzly premeny a prechodu

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja

TLAČ A ŤAHAJ!
Workshop o sociálnych a priestorových uzloch mobility a migrácie/

Čas: 21.4. 2017, 10:00 - 17:00
Miesto: Fakulta architektúry STU v Bratislave Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 225
Lektori: Michael Hieslmair & Michael Zinganel

Spoločný projekt tranzit.sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Workshop bude prebiehať v angličtine.

Každé mesto je súčasťou siete formovanej medzinárodnými prepojeniami a špecifickými zónami, ktoré určujú jeho výmeny so zbytkom sveta. Dopady migračných pohybov a globalizovanej výmeny tovaru a služieb sú v takýchto uzloch markantnejšie, no je v nich možné rozpoznať aj zárodky politických zmien.

Workshop sa zameria na uzly mobility a migrácie a prostredníctvom nich na produkciu, geopolitický rozmer a komunikovateľnosť alternatívnych foriem poznania. Na úvod lektori Michael Hieslmair a Michael Zinganel predstavia referenčné projekty vo vzťahu k rôznym teóriám, atribútom a metódam umeleckého a vedeckého výskumu týkajúce sa „kartografie“ a „(hĺbkového) mapovania“ medzinárodného pohybu a migrácie. Náplňou workshopu bude práca so samovoľne nadobudnutými poznatkami, ich organizácia a prezentácia, ako aj aplikovanie metód, stratégií a konverzačných techník využívaných v odboroch jednotlivých účastníkov (umenie, architektúra, performancia, kultúrne štúdiá a podobne). Vychádzajúc z individuálneho pracovného, cestovateľského či migračného pohybu zostavia skupiny účastníkov sieť trás ako extenzívne dvojrozmerné mapovanie. Pozdĺž každej trasy sa následne umiestnia vybrané makropolitické udalosti a mikropolitické skúsenosti so vzťahom k životopisu, oblastiam záujmu a výskumu účastníkov. Počas celého workshopu bude využívané mapovanie ako ústredný vizuálny a chronologický systém usporiadania ozvláštnený komiksovými kresbami a naratívnymi audio nahrávkami.

Kto sa môže zúčastniť?
K účasti na workshope srdečne pozývame každého, koho zaujíma téma a vyššie popísaný proces tvorby poznania prostredníctvom mapovania. Workshop by mohol zaujať predovšetkým bádateľov, študentov, učiteľov a kultúrnych pracovníkov v oblasti umenia, architektúry a kultúrnych vied a vôbec všetkých, ktorí majú silný záujem o reprezentáciou poznania a vizuálnu komunikáciu.

Účasť na workshope je bezplatná. Pre účasť na workshope sa prosím zaregistrujte mailom na adresu workshop.mobility@gmail.com najneskôr do 18. 4. 2017 . V maily uveďte Vaše meno, pracovisko, odbor v ktorom pôsobíte a prípadne vaše telefónne číslo.

Vnútro nákladného kontajneru upraveného do podoby „glóbusu obráteného na ruby“, ktorý slúžil ako tabuľa ku kartografickým cvičeniam počas festivalu performancie Spielart Munich © Carolin Hirschfeld | Tracing Spaces | 2013