english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Umenie na chodníku

Umenie akcie v mestskom priestore v období normalizácie na Slovensku

22. 04 2015, 18:00
tranzit.sk
Beskydská 12, Bratislava

Hostia:
Ľubomír Ďurček (konceptuálny, akčný umelec)
Slavomíra Ferenčuhová (sociologička, Masarykova univerzita / Brno)
Ján Kralovič (historik umenia, výskumný pracovník VŠVU, Bratislava)

Prednáška a diskusia bude vedená v slovenskom jazyku.

Prednáška spojená s diskusiou nadväzuje na nedávne publikovanú knihu Jána Kraloviča: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku). Témou diskusie by sa mala stať samotná obsahová stránka publikácie. Snaha pomenovať špecifiká verejného, konkrétne mestského priestoru v období socializmu, zreteľnejšie v období normalizácie. V danom období, napriek represívnemu a "panoptikálnemu" charakteru mestského priestoru, existuje na Slovenku viacero umelcov, ktorí vstupujú na ulicu, aby realizovali akcie zamerané na aktivizáciu (náhodného) diváka, na situáciu kontaktu, situačného alebo gestického upriamenia na javy marginalizované či zámerne ignorované.
Mesto ako spoločenský, kontaktný a komunikačný priestor vybrané akcie posúva k špecifickým významovým konotáciám (sociálnym, politickým, aktivizujúcim, poetizujúcim ai.). Zvolený rámec mestského, urbánneho prostredia umožňuje prehĺbiť interpretačné hľadisko vybraných akcií, zohľadniť ich význam a rezonanciu v rámci verejného priestoru. Vnímať mesto ako "javisko" k umeleckému gestu, k hre ktorá zvýznamňuje a ozvláštňuje udalosť. Na druhej strane sa intervencia do verejného priestoru stáva aj možnosťou kritickej revízie širších spoločenských a verejných štruktúr.

Počas diskusie sa budeme zaoberať problémom verejného priestoru z mnohovrtvovej perspektívy, za účasti: Ľubomíra Ďurčeka, umelca, ktorého akcie 70. rokov boli intervenciami do priestoru mesta, nenápadnými vstupmi sledovali reakčnú i participačnú funkciu sociáleho prostredia, Slavomíry Ferenčuhovej, sociologičky zaoberajúcej sa prevažne urbánnymi štúdiami, ktorá je autorkou publikácie Meno mesto, vec, 2011 alebo spoluautorkou publikácií Město - promenlivá ne/samozřejmost (2009) a Československé město včera a dnes (2011), vzťahujúcich sa k premenám a organizácií mestského priestoru a Jána Kraloviča, výskumného pracovníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý sa venuje umeniu akcie v mestkom priestore, ako aj otázkam neoficiálnej výtvarnej scény v období pred rokom 1989.

Reprodukcia: Ľubomír Ďurček, Analytická štúdia vzťahov. Človek a jeho svet, 1978.
SNG Bratislava
čb fotografia, 29 × 14 cm