english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Navzájom.

Archívy neinštitucionalizovanej kultúry 70. - 80. rokov v Československu

V osobných archívoch majú čas a priestor celkom iné parametre ako v reálnom
živote. Možno preto, že do archívov vstupujeme ako cudzinci. Náš svet má
odlišné usporiadanie, než aké poznali ich zostavovatelia. Napriek tomu sa
archívy pokúšame čítať a rekonštruujeme, čo utváralo vzťahy jednotlivcov a
spoločenstiev, čo ich spájalo a vzájomne zbližovalo. Návrat do tejto
skúsenosti je dôvodom, pre ktorý výstava vzniká. Kladie si za cieľ
predstaviť vybrané fragmenty osobných archívov umelcov aktívnych na prelome
70. a 80. rokov v socialistickom Československu. Zaujímajú nás aktivity
v rámci neformálnych komunít a záujmovo spriaznených spoločenstiev
organizovaných mimo štátom riadené spoločenské štruktúry. Mnohé efemérne
diela sa zachovali len v dokumentáciách a dnes sú dokladom existencie
komunikačných sietí v rámci spoločenstiev, ktorým boli aktivity členov
určené a vnútri ktorých rezonovali. Bez nároku na komplexný obraz dobového
diania sa výstava sústreďuje na vybrané osobné archívy, autorov a komunity,
keďže ich význam pri bežných výstavných praktikách zaniká alebo je
nedostatočne zachytený. Preto sme sa rozhodli zapojiť inak dnes už
rozptýlené spoločenstvá najmä moravských a slovenských umelcov, medzi
ktorými v sledovanom období existovala pomerne intenzívna výmena. Naša
výstava má preto charakter rekonštrukcií diel pozabudnutých
a nemateriálnych, ktorým hrozí úplné zmiznutie. Výstava je usporiadaná na
systéme torz, fragmentov, zlomkov. Neúplnosť prezentácie na druhej strane
vyrovnáva sprostredkovanie intenzity spolupráce a kolektívnej participácie.
Na výstave predstavíme na jednej strane dokumentácie aktivít - fotografie
a popisy, ktoré odkazujú k autentickému zážitku dokumentárnou formou.
Nepôjde však o čisto dokumentačnú výstavu. Popri tom divákovi
sprostredkujeme aj bezprostrednú konfrontáciu s reliktami, reáliami,
artefaktmi. Model výstavy je preto hybridnou formou, v ktorej sa spájajú
dokumentácie (slideshow, xeroxy, plagáty) a inštalácie (objektové
a adjustačné riešenia).

tranzit dielne / workshops
Studená 12, Bratislava
Slovensko / Slovakia

Koncert / Concert
Ostrý Zub & Vladimír Havlík
Strom DJs (Markéta Lisá & Petr Vrba)


kyvadlová doprava minibusom od SNM / shuttle minibus from Slovak National
Museum
17:30, 18:00 / späť 21:15 / back
1 euro / jedna cesta / one way

Otvorené / Open

štvrtok-piatok / Thursday-Friday / 15:00--17:00
sobota-nedela / Saturday-Sunday / 14:00--18:00

Výstava potrvá do / Exhibition lasts until
19. 8. 2012

tranzit .sk podporuje / is supported by
ERSTE Foundation

výstavu podporuje:
Rádio_FM

fotografia: Ľubomír Ďurček: One of the
Stories, Rusovce, 1979.