english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania

MESTO NIE JE ANTITÉZOU PRÍRODY

„Mestá nie sú len závislé od prírody, ale rovnako aj štruktúrujú rastúci chaos nášho prírodného sveta,“ uvádza v úvode svoje publikácie Extreme cities, Ashley Dawson. Podľa Dawsona sú mestá najväčším spúšťačom klimatických zmien, ale zároveň aj priestorom, ktorý je schopný priniesť spoločenské zmeny. Sú územím, ktorého mierka umožňuje testovať myslenie vo veľkom, ako aj skúmať možnosti konkrétnych dopadov a taktík zmierňujúcich blížiaci sa „klimatický chaos“.
Antropocénna perspektíva, ktorá stavia ľudstvo do neskromnej pozície „pánov“ planéty, nás zároveň deptá, necháva nás pociťovať bezmocnosť voči nezvratnosti klimatickej katastrofy a spoločenskej nerovnosti. Súčasné poznanie však jasne ukazuje, že komplexnosť života na zemi nemá hierarchie a je sieťou prepojení, z ktorých každé vytvára medzi sebou závažný vzťah. Mali by sme teda myslieť za antropocén, poňať svet, život na planéte a spoločnosť celostne. Vstúpiť do „života medzi druhmi“, ako situáciu ľudstva definovala Rossi Braidotti a z tejto perspektívy hľadať východiská z paralýzy dystopických vízii budúcnosti a premýšľať/predstavovať si novú post-humanistickú morálku.

VZÁJOMNÉ VZDELÁVANIE

Seminár urbánnej imaginácie je interdisciplinárnym edukačným programom, ktorý vzniká zo spolupráce tranzit.sk a Oddelenia architektúry HÚ. Jeho ambíciou je na pravidelnej báze spájať profesionálov a študentov z oblasti umenia, architektúry a ďalších odborov vedy, techniky či spoločenských aktivistov a vo forme krátkych niekoľkodenných seminárov, workshopov a priamych intervencií s pozvanými lektormi a lektorkami sa dva krát do roka venovať vzájomnému vzdelávaniu. V čo najnehierarchickej forme, skúmať a diskutovať stratégie boja proti dystopickému smerovaniu a uvažovať nad možnými víziami udržateľnej a spravodlivej budúcnosti miest pre všetky (nielen humánne) subjekty.

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA PRÁV V ÉRE POSTHUMANIZMU

Všeobecná deklarácia ľudských práv je prelomovým „manifestom“ humanizmu globalizovaného sveta. Deklarácia vznikla ako reakcia na rasizmus a zhubnosť hierarchie v ľudskom spoločenstve po kataklizme druhej svetovej vojny - je zrovnoprávnením všetkých ľudí a obranou práv a slobody človeka ako jednotlivca po fyzickej i duchovnej stránke. Bez toho, aby sme si dovolili spochybňovať túto deklaráciu však tvrdíme, že v situácii aktuálnej kataklizmy globálnej klimatickej zmeny už nepostačuje len zrovnoprávnenie všetkých ľudí, ale mali by sme hľadať cesty k zrovnoprávneniu všetkých entít, živých aj neživých foriem nášho sveta. Rámcom pre seminár je tak snaha formulovať deklaráciu práv ďalších entít, ako proces, ktorý má potenciál zmeniť hierarchické myslenie smerom k ponímaniu ľudského života ako nedielnej súčasti života a prostredia ostatných entít.
Deklarácia ako typ dokumentu je vo svojej podstate apelatívnym formátom, dáva možnosť skúmania kreatívnych spôsobov sprostredkovania možných reakcií na aktuálne klimatické výzvy. Zároveň súvisí s úsilím byť čo najkonkrétnejší, neostávať v rámci imaginácie o možných intervenciách a transformáciách mestského prostredia v širokej abstraktnosti posthumánnej filozofie, ale pokúsiť sa formulovať čo ak aj utopický plán pozitívnych zmien. Ako rámec nás môže viesť jasnými okruhmi vzťahov entít od živej a neživej prírody a prostredia po novú prírodu a prostredia tvorené ľuďmi, ktoré tak bude v rámci seminára možné zrozumiteľnejšie analyzovať a aplikovať na aktuálny priestor mesta Bratislava. Našou ambíciou nie je len učenie sa prostredníctvom akademických analýz vybraných globálnych problémov mesta a spoločnosti, ale diskutovať možnosti umenia a architektúry v tom, ako ich priamo zmenšovať. Testovať možnosti konkrétnych vstupov, performancií, kampaní ktoré adresujú reálnu tému a problém mesta Bratislava a budú mať potenciál vyústiť v budúcnosti do spoločného kolektívneho výsledku, ktorého forma bude taktiež témou diskusií na seminároch.

Kľúčové slová:
súčasné mesto, dystopia, klimatický chaos, sociálna nespravodlivosť, postantropocén, , paradigma rastu, alternatívy kapitalizmu, život medzi druhmi, formy odporu, taktický urbanizmus


iniciátori: Eliška Mazalanová, Peter Szalay, Ivana Rumanová

Podujatie pripravuje tranzit.sk v spolupráci s Oddelením architektúry HÚ SAV.Related
Dominika Moravčíková: Miesta stretu
Mestský rozvoj pre koho? Bratislavské Lido medzi vágnym terénom a expanziou centra
Príroda, o ktorú sa nikto nestará, málokto ju pozná a skoro nikto ju nemá rád
Seminár urbánnej imaginácie. Nový blog s témou práva na mesto
Seminár urbánnej imaginácie: Právo na mesto v čase klimatickej krízy
Slavomíra Ferenčuhová: MESTÁ A ADAPTÁCIE NA DOPADY KLIMATICKEJ ZMENY
Staré Lido
Uvedenie knihy: Mestský rozvoj pre koho? Bratislavské Lido medzi vágnym terénom a expanziou centra.