english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

O nemožnosti nakresliť rieku

Workshop s Myriel Milicevic a Maud Canisius

Text Information/
Picture Gallery/

26. september 2020, bratislavské Lido, 10.00 - 17.00

V prípade zájmu sa registrujte na adrese application.tranzit.sk@gmail.com najneskôr do 25. septembra.

Prirodzené prostredie pre mnohé organizmy, zdroj energie, vody a života, hlavná opora ekonomiky, pluralita komunít ľudí a iných druhov, sporná línia, územie politík, spojenie s inými časmi a kultúrami ... osobnosť. Vzťahy, ktoré tvoria rieku, sú nespočetné.

Myriel Milicević a Maud Canisius sa pokúsia nakresliť mapu komplexných a navzájom prepojených vzťahov rieky Dunaj na územi Lida, pričom budú vychádzať z textu Umberta Eca "O nemožnosti nakresliť mapu ríše v mierke 1:1" (On the Impossibility of Drawing a Map of the Empire on a Scale of 1 to 1). Toto územie charakterizujú konfliktné záujmy medzi developermi a riečnymi komunitami. Ako navzájom súvisia rozličné práva rieky a práva na rieku?

V projekte O nemožnosti nakresliť rieku budú dve umelkyne / dizajnérky v spolupráci s účastníkmi workshopu skúmať vzťahy medzi ľudskými a neľudskými aktérmi a riekou Dunaj a pokúsia sa vizualizovať, diskutovať a zdokumentovať rôzne perspektívy, riečne práva a vzťahy, ktoré existujú na viacerých úrovniach.

Počas workshopu budú účastníci špekulovať o možných vzťahoch k rieke, a to tak z ľudských, ako i neľudských perspektív. Prostredníctvom rýchleho vyrábania nástrojov, špekulácií, prieskumu územia a kreslenia máp by mal workshop smerovať k vytvoreniu mnohovrstevnatých perspektív riečnych vzťahov.

Myriel Milicević je umelkyňa, výskumníčka a interaktívna dizajnérka. V projekte Susedské satelity (Neighbourhood Satellites) skúma prepojenia medzi ľuďmi a ich prírodným, sociálnym a technickým prostredím. toto skúmanie je väčšinou participatívnej povahy, vzniká v spolupráci s inými vedcami a umelcami v kontexte workshopov, učební, výstav, rezidencií a výletov do terénu.

Maud Canisius je umelkyňa a krajinná architektka, aktuálna doktorandka fakulty umenia a dizajnu na Univerzite Bauhaus vo Weimare. Vo svojej umeleckej praxi často využíva chodenie ako spôsob výskumu socio-politických aspektov environmentálnych vzťahov v čase antropocénu a s tým súvisiacich lokálnych zmien. výstupmi jej intímnych a hĺbkových výskumov môžu byť interaktívne inštalácie, fotografické série, alebo textové záznamy.

Workshop je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie a prebehne v angličtine.

Spoluorganizátorom projektu je Goethe-Institut Bratislava.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Andrea KalinováRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE