english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Karel Císař / Konceptuálne umenie, archív a historické a priori

Prednáška a diskusia
Prednáška bude v českom jazyku.

09.03.2016, 17:00

Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava, Miestnosť č. 135

V kontexte východoeurópskeho umenia sedemdesiatych rokov 20. storočia sa archív zvykne interpretovať ako samostatné výtvarné médium, ktoré malo umelcom v obmedzených podmienkach štátom riadeného socializmu nahradiť možnosť vystavovať v oficiálnych inštitúciách. Osamostatňovanie pôvodne len prípravných prvkov výtvarného umenia, ako sú systematicky organizované výstrižky, výpisky alebo poznámky, však prebiehalo v tom istom čase aj v americkom konceptuálnom umení. Ide teda skôr o globálny jav motivovaný rozvojom informačných technológií a záujmom o dokumentárne postupy v dejinách umenia ako o výlučne lokálny fenomén. Skúmanie pragmatiky média archívu v odlišných kultúrnych sférach by nám malo napomôcť pochopiť jeho rolu v umení sedemdesiatych rokoch 20. storočia a zároveň vysvetliť záujem, ktorý mu bol venovaný v nedávnej dobe.

Karel Císař je teoretik umenia. Vyštudoval filozofiu na Karlovej univerzite v Prahe a na Ženevskej univerzite. Pôsobí ako odborný asistent pre odbor estetika a teória umenia na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe a ako vedecký pracovník Filozofického ústavu AV ČR. Zaoberá sa teóriou moderného a súčasného umenia, ako aj dejinami fotografie. Medzi jeho knižné publikácie patria, okrem iného, Věci, o kterých s nikým nemluvím (2010), Stav věcí (2012) a Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění (2014). Kurátorsky pripravil napríklad výstavy „Vzpomínky na budoucnost“ (Galerie Václava Špály, 2009) a „Obrazy a předobrazy“ (Galerie hlavního města Prahy, 2013). V roku 2014 získal cenu Igora Zabela za kultúru a teóriu.

Prednáška je organizovaná v rámci kurzu „Kurátorstvo a archív. Kritické perspektívy na paralelné kultúrne histórie“ s podporou PATTERNS Lectures, iniciované ERSTE Foundation a zavedené WUS Austria. www.patternslectures.org. Program organizovaný a financovaný v spolupráci s tranzitsk . sk.tranzit.org Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzitu. Kurz je súčasťou učebného plánu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. www.vsvu.sk

Marcel Broodthaers, The Conquest of Space (Atlas for the use of artists and soldiers), 1975