slovensky/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Július KOLLER, Galéria Ganku, edited by Daniel Grúň

Presentation of publication:

Text Information/
Picture Gallery/

tranzit.sk and guests cordially invite you to the book launch

Július KOLLER
Galéria Ganku
Edited by Daniel Grúň

English/Slovak. Translated by John Minahane. Design: An Endless Supply. Published by Schlebrügge.Editor, Vienna, 2014. 124 p, numerous illustrations in b/w and colour, 297 x 210 mm, softcover. ISBN 978-3-902833-55-6

Café Berlinka (Slovak National Gallery, Esterhazy Palace, Štúrovo sq. 4)
Wednesday, June 25 at 6 pm

Guests: An Endless Supply (UK), Milan Adamčiak (SK), Květoslava Fulierová (SK), Peter Meluzin (SK), Johannes Schlebrügge (AU)

Moderation: Daniel Grúň

Július Koller, UFOlogist, sceptic and game-player, is considered the key figure in 20th century Slovak art. The Ganek Gallery is a book devoted to reconstructing one of his most important artistic projects. This legendary gallery was situated on a mountain peak, highly regarded by climbers, in the High Tatras range. Although no works were ever actually displayed there, its aim was to communicate thoughts and ideas which would not have found their place in art otherwise. The project evolved through many years of persevering work, with the community of its adherents meeting in private apartments in Bratislava. This book about the Ganek Gallery emerged from dialogue with participants, as a supplementary catalogue of Koller’s fictive institution. It brings together photographs, magazine cut-outs, collages, drawings and text records from many private and public sources. The print media and the culture of high mountain tourism in Czechoslovakia in the 1970s and ’80s are explored in all their complexity. Light is thrown upon an artist whose working methods remain inspirational right to the present day.


Publication has been supported by:

Kontakt. Art Collection / ERSTE Foundation; tranzit.sk / ERSTE Foundation; Július Koller Society; Rhubaba Gallery and Studios / Creative Scotland.

tranzit.sk a hostia Vás pozývajú na prezentáciu knihy

Július KOLLER
Galéria Ganku
Zostavil Daniel GrúňAnglicky/Slovensky. Preklady: John Minahane. Dizajn: An Endless Supply. Vydavateľ: Schlebrügge.Editor, Viedeň, 2014. 124 s, č/b a farebné reprodukcie, 297 x 210 mm, mäkká väzba. ISBN 978-3-902833-55-6

Café Berlinka (Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Štúrovo nám. 4)
v stredu 25. júna o 18.00

Hostia: An Endless Supply (UK), Milan Adamčiak (SK), Květoslava Fulierová (SK), Peter Meluzin (SK), Johannes Schlebrügge (AU)
Moderuje: Daniel Grúň

Július Koller, ufológ, skeptik a hráč, je považovaný za kľúčovú osobnosť slovenského umenia dvadsiateho storočia. Galéria Ganku je kniha venovaná rekonštrukcii jedného z najdôležitejších umelcových projektov. Legendárna galéria bola situovaná na horolezecky atraktívny vrchol v pohorí Vysokých Tatier. Hoci sa v nej nevystavovali žiadne diela, jej cieľom bolo sprostredkovať myšlienky a predstavy, ktoré by inak nenašli v umení svoje miesto. Vyvíjala sa na základe mnoho rokov trvajúcej spolupráce a bytových stretnutí komunity jej priaznivcov v Bratislave. Kniha o Galérii Ganku vznikla v dialógu s účastníkmi ako dodatočný katalóg Kollerovej fiktívnej inštitúcie. Sústreďuje fotografie, časopisecké výstrižky, koláže, kresby a textové záznamy z mnohých súkromných i verejných zdrojov. Vo svojej komplexnosti ponúka sondu do kultúry tlačových médií a vysokohorskej turistiky
šesťdesiatych až osemdesiatych rokov minulého storočia v Československu. Poukazuje na tie pracovné metódy umelca, ktoré dodnes neprestávajú inšpirovať.

Publikáciu podporili:
Kontakt. Art Collection / ERSTE Foundation; tranzit.sk / ERSTE Foundation; Július Koller Society; Rhubaba Gallery and Studios / Creative Scotland.Downloads
jpg_book.jpg (jpg, 412 kb)