slovensky/
tranzit.org/

tranzit.sk/

JEAN-FRANÇOIS LYOTARD

DISCOURSE AND FIGURE

tranzit.sk, ffuk, všmu
Vás pozývajú na medzinárodný seminár
--------------------
JEAN-FRANÇOIS
LYOTARD:
--------------------
DISKURZ
A FIGÚRA,
--------------------
ktorý sa uskutoční v dňoch
10. decembra
- 13. decembra
2007
v budove Filmovej a televíznej fakulty
Vysokej školy múzických umení v Bratislave,
Svoradova ulica č. 1
--------------------
pondelok 10. decembra 2007 o 18. 00
Miroslav Petříček:
Lyotard: přítomnost
moderuje Peter Michalovič

utorok 11. decembra 2006 o 18. 00
Miroslav Marcelli:
Čo malovať?
moderuje Miroslav Petříček

streda 12. decembra 2007 o 18. 00
Josef Fulka:
Lyotardovo pojetí figury
moderuje Miroslav Marcelli

štvrtok 13. decembra 2007 o 18. 00
Peter Michalovič – Vlastimil Zuska:
Pragmatika a problém (diskurzívnych) žánrov
moderuje Miroslav Petříček

Josef Fulka prednáša na Karlovej Univerzite v Prahe, venuje sa súčasnej, predovšetkým francúzskej filozofii. Prekladá z francúzštiny, okrem iného do češtiny preložil diela Rolanda Barthesa, Julie Kristevy, Pierra Klossowského, Michela Foucaulta a Gillesa Deleuza. Je autorom knihy Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století. Spolu s Pavlom Baršom vydali knihu Michel Foucault. Politika a estetika.

Miroslav Marcelli prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje sa súčasnej francúzskej a nemeckej klasickej filozofii. Je autorom kníh Zrodenie času, Michel Foucault alebo Stať sa iným, Príklad Barthes a Oravské záznamy. Prekladá z francúzštiny, nemčiny a angličtiny, okrem iného do slovenčiny preložil diela Jeana Piageta, Michela Foucaulta, Gillesa Deleuza, Bruna Latoura. Spolu s Miroslavom Petříčkom vydali knihu Dublety. Je šéfredaktorom časopisu Anthropos

Peter Michalovič prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Vysokej škole múzických umení. Zaoberá sa štrukturalizmom, postštrukturalizmom a estetickou teóriou. Je autorom knižných publikácií Az idióma keresése, Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (spolu s Pavlom Minárom), Orbis terrarum est speculum ludi, Krátke úvahy o vizualite a filme, Dal Segno al Fine, De disciplina et arte, Juraj Jakubisko (spolu s Vlastimilom Zuskom).

Miroslav Petříček prednáša na Karlovej Univerzite a FAMU, venuje sa súčasnej filozofii, je autorom kníh Úvod do (současné) filosofie, Znaky každodennosti a Majestát zákona. Prekladá z nemčiny, angličtiny a francúzštiny. Do češtiny okrem iného preložil diela Martina Heideggera, Jacquesa Derridu, Michela Foucaulta, Gillesa Deleuza, Niklasa Luhmana. Spolu s Miroslavom Marcellim vydali knihu Dublety.

Vlastimil Zuska prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a Akademii musických umění v Prahe. Zaoberá sa estetikou 20. storočia, problematikou temporality umeleckého diela, filmovou estetikou a teóriou. Je autorom knižných publikácií Temporalita metafory, Čas v možných světech obrazu, Mimésis, fikce, distance, Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Juraj Jakubisko (spolu s Petrom Michalovičom).