english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Mission

Tranzit je dlhodobá iniciatíva zameraná na realizáciu projektov súčasného umenia v strednej Európe. Aktivity tranzitu, podporované Erste Bank Group, vytvárajú dynamickú medziodborovú platformu, ktorá umožňuje dialóg medzi umelcami, kurátormi, kritikmi a ďaľšími umeleckými profesiami, na strane jednej, a verejnosťou, na strane druhej.
Tranzit podporuje lokálne umelecké a teoretické aktivity, pred inštitúciami dáva prednosť jednotlivcom a realizovateľným projektom menšieho rozsahu, ktoré však môžu mať významný miestny a medzinárodný prínos. Podpora je adresovaná predovšetkým procesuálne orientovaným, inovačným a experimentálnym projektom a tiež tým, ktoré sú životaschopné v dlhodobejšom časovom horizonte.
Tranzit podporuje partnerskú spoluprácu, vytváranie siete medzinárodných, medzigeneračných a medziodborových kontaktov a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.
Tranzit taktiež podporuje inovatívne mladé slovenské umenie formou poskytovania ateliérov.

Myšlienka založiť tranzit vznikla na konci roku 2001, v roku 2002 bola potom uskutočnená v Českej republike a na Slovensku a v roku 2004 v Rakúsku. Bola reakciou na všeobecne pociťovanú krízu v kultúrnej a spoločensko- politickej praxi vtedajšej Európy. Koniec napätia medzi politickými systémami Východu a Západu so sebou priniesol celý rad najrôznejších očakávaní. Zdalo sa, ako by sme v pluralitnej demokracii a v kapitalizme konečne našli to, o čo sme sa po stáročia usilovali v politických experimentoch. Koniec konfliktu medzi Západom a Východom mal však i svoje tienisté stránky: rastúcu internacionalizáciu výroby a trhu, financií a korporácií, komunikačných systémov a kultúrneho priemyslu.

Tranzit zahájil svoju činnosť v momente, kedy nastal koniec politických a spoločenských utópií nedávnych rokov, a táto zmena sa preto odrazila aj v systéme jeho práce. Tranzit predstavuje rôznorodú a otvorenú iniciatívu, ktorá sa zrodila z nášho pevného presvedčenia, že zmeny, ku ktorým docháza v súčasnej spoločnosti a v umení, je treba reflektovať a ďalej podnecovať silnými víziami. Tranzit ponúka priestor k formulovaniu vizionárskych pohľadov uprených do budúcnosti a odpovedá tak na potrebu novej funkčnej štruktúry kultúrnej prevádzky a spolupráce v strednej Európe.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung

tranzit.sk on facebook